Producten en diensten

Producten en diensten en digitaal aanvragen

Zoek hieronder het onderwerp waarover u informatie zoekt:

A

 • Adoptie
  Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. U kunt bij de gemeente geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen.Informatie: www.adoptie.nl 
  Meer detail >
 • Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen. Wij onderzoeken of iemand echt op het adres woont dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Het onderzoek kan leiden tot inschrijving...
 • De gemeente brengt kosten in rekening voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Hiervoor gelden twee tarieven: een voor eenpersoonshuishoudens en een voor meerpersoonshuishoudens. Daarnaast...
 • Agrarisch ondernemen
  Procedures bij een ruimtelijke ontwikkeling, de daarbij behorende kosten, de evaluatie van beleidsregels, de stand van zaken over het bestemmingsplan buitengebied en de economische visie.
  Meer detail >
 • Voor veel zaken moet u bij Burgerzaken een buitenlandse akte inleveren. Bijvoorbeeld omdat u een in het buitenland gesloten huwelijk wilt laten registreren; in Nederland wilt trouwen en zelf uit het buitenland komt of zich vanuit het buitenland wilt...
 • Alcoholwetvergunning (voorheen Drank- en horecawetvergunning)
  Voor horecagelegenheden waar alcoholhoudende drank wordt geschonken en verstrekt is een alcoholwetvergunning verplicht. Deze vergunning wordt ook wel drankvergunning genoemd.

B

 • Bij  begeleiding bij persoonlijke verzorging komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt begeleiding bij/en toezicht op alles wat mensen doen om zichzelf te verzorgen. Bijvoorbeeld wassen, aankleden of naar het toilet gaan. Het gaat om hulp...
 • Wie beschermd woont krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of...
 • In een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van grond en gebouwen vast. Het bestemmingsplan geeft voorschriften voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, weidegebieden e.d.Het bestemmingsplan regelt waar en wat gebouwd of...
 • Met planschade wordt bedoeld de vermindering van de waarde van een onroerende zaak, of verlies van inkomen die is veroorzaakt door (wijziging van):bepalingen uit een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening;bepalingen behorend bij...
 • Het houden van een betoging (demonstratie), samenkomst of een vergadering op een openbare plaats moet u vooraf melden aan de gemeente.De burgemeester kan een betoging verbieden als sprake is van een te verwachten verstoring van de openbare orde en/of in...
 • Komt u in aanmerking voor een lijfrente- of pensioenuitkering? Dan moet u aantonen dat u op de uitkeringsdatum nog in leven bent. Dat kan met een 'Bewijs van in leven zijn’ (‘Attestatie de vita’). Deze verklaring is...
 • Heeft u een klacht, melding, idee of compliment of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten! Wij horen graag uw mening over onze dienstverlening. U kunt via deze pagina ook melding maken van overlast, slecht onderhoud, kapotte dingen, vuil op straat...
 • Bezwaar/ beroep tegen besluiten indienenLees meer over het bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen of over bezwaar maken woz-beschikking.Tegen bepaalde besluiten van de gemeente kunt u een bezwaar indienen (bijvoorbeeld...
 • Bijstandsuitkering Participatiewet
  De aanvraag van een bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Het is de bedoeling dat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft, dus u wordt ook geholpen met het vinden van een...
  Meer detail >
 • Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand.Er zijn twee mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen:1. Bedrijfskrediet tot maximaal € 193.784,00, rente 8%, looptijd maximaal 10 jaar.Mogelijk kan...
 • Bijzondere bijstandU kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als u kosten maakt die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Dit kan bijvoorbeeld komen door bijzondere omstandigheden.Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie...
 • Bodem/grond
  Bij het verplaatsen van licht verontreinigde grond of meer dan 50m³ schone grond bent u verplicht dit minstens 5 werkdagen van te voren te melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Het verplaatsen en/of toepassen van de grond moet conform de...
  Meer detail >
 • Bodemonderzoek
  Op verontreinigde grond mag niet worden gebouwd. Een bodemonderzoek, waarin de mate van de verontreiniging wordt aangetoond, is verplicht.
  Meer detail >
 • Voor het kappen van een boom die voorkomt op de Bomenlijst Beemster heeft u een omgevingsvergunning nodig.Reden voor het kappen van een boomEr zijn diverse redenen om een boom te kappen: te groot voor de tuinveel schaduw/lichtonttrekkingoverlast...
 • Wilt u iets gaan bouwen of verbouwen dan zijn daar regels voor en heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Via omgevingsloket.nl kunt u vooraf checken of een vergunning nodig is en kunt u een aanvraag indienen.Een...
 • Informatie over bouw- en omgevingsvergunningen uit het archief opvragenDe informatie over bouwvergunningen t/m 2010 bevindt zich in het Waterlands Archief. Openingstijden en meer infoBouw- en omgevingsvergunningen van ná 2010Verleende bouw- en...
 • Gemeentelijke bouwinspecteurs komen regelmatig uw bouwwerk controleren om te zien of er bouwtechnisch goed wordt gebouwd. Doet u iets niet volgens afspraak, de regels of de verleende omgevingsvergunning dan kunnen zij ingrijpen, vooral als dat nodig is...
 • Beheert u een bedrijf of instelling? Vanwege de brandveiligheid moet u bij een bepaald gebruik van een bouwwerk of inrichting een gebruiksmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.GebruiksmeldingEen gebruiksmelding is verplicht voor een...
 • Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt. De gemeente schrijft u in op dit adres in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo bent u bereikbaar voor officiële instanties.U mag...
  Meer detali >
C
 • In Beemster is een vergunning vereist voor het openbaar inzamelen van geld voor een goed doel (collecteren). Het werven van donateurs staat gelijk aan collecteren.Landelijk collecteroosterJaarlijks stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving een...
 • Voor de collectieve verzekering heeft de gemeente afspraken gemaakt met Zilveren Kruis Achmea.Met ingang van 1 januari 2016 ontvangen de deelnemers, die gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente een Optimaal verzekering. U kunt kiezen...
 • In 2016 bedraagt het eigen risico voor de ziektekostenverzekering € 385,00. Als dit eigen risico voor € 200,00 of meer is opgebruikt komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.De compensatie eigen risico over 20165 kan nog aangevraagd ...
 • Kinderen werken op de middelbare school steeds meer met computers. Om geen achterstand te krijgen vindt de gemeente het belangrijk dat alle middelbare scholieren de beschikking kunnen hebben over een 'huiswerkcomputer'.Voor Purmerenders met een...
 • Uw persoonsgegevens staan geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP).Vindt u dat hier fouten in zitten? Dan kunt u vragen om correctie hiervan.
 • Soms kan iemand niet meer goed zorgen voor zichzelf of zijn eigen belangen. Bijvoorbeeld omdat die persoon een verstandelijke beperking heeft, een Alzheimerpatiënt is of een verslaving heeft. In die gevallen kan een persoon onder...

D

 • Bij dagbesteding gaat iemand een of meerdere dagdelen per week naar een instelling. Daar volgt hij of zij in groepsverband activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld bewegen, creativiteit, budgetteren, geheugentraining, gezamenlijk koken en eten.Het...
 • Duurzaamheidslening
  Als huiseigenaar, kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren.
  Meer detail
 • Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk een beslissing. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen moet ervoor zorgen dat de gemeente op tijd beslist op uw aanvraag.Als de gemeente niet op...
E
 • Voor een echtscheiding moet u contact opnemen met een advocaat. Deze dient, namens u, een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Pas na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de...
 • Voor het regelen van de erkenning moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.Erkenning is het juridisch vastleggen van het vaderschap bij de Burgerlijke Stand.Door de erkenning krijgt u ook verplichtingen over de opvoeding...
 • Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig of moet u een melding doen.$TP-beleid en wetgeving-1290094742180$Zie op de website Overheid.nl voor de geldende regelingen:Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2012...
F
G
 • Wilt u iemand uit het buitenland uitnodigen voor een verblijf van korter dan drie maanden in Nederland? Dan moet u een garantverklaring aanvragen. Met deze verklaring stelt u zich garant voor de kosten die uw bezoeker in Nederland...
 • U moet de geboorte van een kind aangeven bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het kind geboren is. Dit moet binnen drie dagen na de geboorte.Tot aangifte verplicht is de vader. Tot aangifte bevoegd is de moeder. Als een van beide...
 • Kunt u heel moeilijk lopen en kunt u met uw auto niet dicht bij de winkels parkeren? Rijdt u altijd met iemand mee en kunt u niet zonder continue hulp van de bestuurder uw bestemming bereiken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een...
 • Bent u in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en kunt u door de grote parkeerdruk bij u in de buurt, niet dichtbij uw eigen huis parkeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats nabij uw...
 • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt welke persoonsgegevens instanties ontvangen van de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.In enkele gevallen is het wel mogelijk om...
 • U heeft een gecombineerd aanslagbiljet voor verschillende soorten gemeentelijke belasting ontvangen.Op dit aanslagbiljet kan staan:De WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)Onroerende zaakbelastingenBelastingen roerende woon- en...
 • Om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u eerst een Verklaring van uw voorgenomen partnerschap afleggen.Hiervoor moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.Geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde...
 • Bent u ervan overtuigd dat u tot het andere geslacht hoort, dan kunt u uw geslacht in de geboorteakte laten aanpassen. Dit kan alleen in de gemeente waar u bent geboren. In Beemster maakt u hiervoor een afspraak.Maak telefonisch een afspraak 0299 - 452...
 • Alle minderjarigen staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit de ouders óf één van hen óf een curator. Ouders die getrouwd zijn als hun kind wordt geboren, krijgen automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag.Over het...
 • Gezondheidsverklaring rijbewijs
  Een gezondheidsverklaring rijbewijs is een vragenformulier over uw gezondheid. Een Eigen verklaring heeft u nodig om een rijbewijs aan te kunnen vragen of - in bepaalde gevallen - te vernieuwen.Afhankelijk van uw persoonlijke (gezondheids-) situatie heeft u...
  Meer detail
 
H
 • De gemeente wil een veilige, schone en gezonde woon- en leefomgeving voor haar inwoners en bedrijven. Dit wil zij bereiken door de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten en door de inzet van handhaving te waarborgen.Als u denkt dat iemand...
 • De 'legalisatie van een handtekening' verklaart dat uw handtekening op een bepaald document echt is. Uw handtekening op het document moet dan wel overeenstemmen met die op uw identiteitsbewijs.U kunt dit bijvoorbeeld...
 • Een (horeca)bedrijf mag onder bepaalde voorwaarden (max. 12) incidentele festiviteiten per kalenderjaar organiseren waarbij de geluids- en lichtnormen minder streng zijn.Het doen van een melding betekent geen totale vrijbrief. Het blijft verboden...
 • Hulp bij het huishouden is bedoeld voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn zelf het huishouden te doen, die geen beroep kunnen doen op huisgenoten of personen uit hun eigen omgeving en die niet zelf een hulp kunnen betalen.Hulp bij het...
 • Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.Wetgeving:wetten.overheid.nl
 • Bent u op zoek naar een huurwoning in Beemster? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Woningnet. In Beemster zijn alle woningcorporaties met bezit in de gemeente als woningaanbieder aangesloten bij Woningnet.Woningnet verdeelt op basis van...
 • Voor het regelen van huwelijksbevoegdheid moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.Een huwelijksbevoegdheidverklaring is een internationale verklaring. Hierin staat dat de partijen bevoegd zijn met elkaar te trouwen...

I

 • Een Nederlandse identiteitskaart is een reisdocument dat geldig is in de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Noord-Ierland, Hongarije, Ierland...
 • Bij individuele begeleiding komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt hulp bij praktische zaken in het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aansturen bij of plannen van huishoudelijke taken, het bieden van een dagstructuur en het maken...
 • De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. Heeft u de afgelopen 60 maanden een laag inkomen gehad dan kan het zijn dat u hiervoor in aanmerking komt.Als u...
 • De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie, omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een...
 • U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de...
 • De regeling IOAZ biedt aan oudere gewezen zelfstandigen vanaf 55 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum.Ondernemers die als gevolg van tegenvallende bedrijfsresultaten of door...

J

 • Het jongerenloket helpt jongeren tot 27 jaar bij het vinden van werk of een opleiding. Lukt het je niet om zelf aan het werk te komen of heb je vragen over je opleidingsmogelijkheden, loop dan even binnen op het jongerenloket voor informatie en advies....

K

 • In het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) wordt alle kinderopvangkinderdagverblijvenbuitenschoolse opvangpeuterspeelzalen en gastouderbureaus en gastoudersgeregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet...
 • De gemeente betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvangtoeslag.U moet de...
 • Klacht over medewerk(st)er of bestuurderAls u een klacht heeft over het gedrag van een medewerk(st)er of een gemeentebestuurder, kunt u vragen om een onderzoek en oordeel van de gemeente. Een klacht kan niet gaan over het 'neen', terwijl u een...
 • Iemand komt in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding omdat hij/zij:een briljante prestatie heeft geleverd in het werk,als vrijwilliger een langdurige bijdrage heeft geleverd aan de samenleving.Het voorstellen en toekennen van Koninklijke...
 • Kortdurend verblijf
  Kortdurend verblijf wordt ook wel logeren of respijtzorg genoemd. De cliënt verblijft voor een of meerdere etmalen ergens anders dan thuis. Veelal vindt logeren plaats in een instelling. Logeren wordt vaak ingezet om de mantelzorgers die intensief voor...
  Meer detail >
L
 • Een laissez-passer is een vervoerbiljet voor vervoer van een overledene vanuit Nederland naar het buitenland. De burgemeester moet hiervoor goedkeuring geven. Op de laissez-passer staat de naam van de overledene vermeld en de...
 • U kunt als eigenwoningbezitter gebruik maken van de Leegstandwet, als uw te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden.Om te kunnen verhuren op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. Deze kunt...
 • Ouders, voogden of verzorgers van leerlingen die in Beemster wonen kunnen bij de gemeente een aanvraag voor het vervoer naar en van school indienen. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor het vervoer van huis naar school...
 • Levenloos geboren kind, aangifte
  U kunt uw levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat is.
  Meer detail >
 • In Nederland hebben ongeveer anderhalf miljoen volwassenen grote moeite met lezen en schrijven. Hierdoor kunnen zij in het dagelijks leven - thuis of op het werk - minder goed mee doen.BibliotheekIn de bibliotheek is een aparte plek ingericht voor mensen...
 • Loket schulddienstverlening
  Mensen met problematische schulden kunnen advies en begeleiding krijgen bij Loket schulddienstverlening.
  Meer detail>

  Loterij, bingo, rad van avontuur organiseren

  Voor het organiseren van een kansspel dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen.LoterijEen loterij is een kansspel waarbij de deelnemers loten kopen van een bepaalde waarde. Aan elk lot is een cijfer en/of lettercombinatie verbonden. De...

M

N

 • Verandert uw burgerlijke staat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap of ontbinding daarvan? Dan mag u de naam van uw (ex-)echtgenoot/partner (blijven) voeren. Zowel de man als de vrouw kan daarvoor kiezen.U kunt bij de gemeente...
 • Krijgt u uw eerste kind? Dan mag u kiezen of het kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt.Als u dit niet doet, gelden de volgende regels binnen het Nederlandse namenrecht:Zijn de ouders getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam...
 • Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw voor- of achternaam laten wijzigen. Dit moet voor uw voornaam via de rechtbank en voor uw achternaam via het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij passen alleen achteraf de gegevens in het register en onze...
 • Hypotheek met borgstelling van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het kopen of verbouwen van een woning. U kunt NHG afsluiten via iedere geldverstrekker en/of hypotheekadviseur in Nederland.Het Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor de...
 • Met een 'Bewijs van Nederlanderschap' kunt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U heeft het bewijs nodig als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Maar ook als u naar het buitenland verhuist of in het buitenland...
 • Naturalisatie is het verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan 'nieuwe' inwoners van Nederland.Over uw aanvraag tot naturalisatie stellen wij een dossier samen en sturen deze met een advies naar de Immigratie en Naturalisatie...
 • Als u Nederlander wilt worden, kan dat via de optieprocedure. U moet dan bij de gemeente een optieverklaring invullen waarmee u aangeeft dat u Nederlander wil worden. De gemeente onderzoekt onder meer of u een geldige verblijfsvergunning heeft en of u...
 • Wilt u geen reclame ontvangen, maar wel de huis-aan-huis kranten? Plak dan een nee/ja sticker op uw brievenbus.Wilt u geen reclame én geen huis-aan-huis kranten ontvangen? Gebruik dan de nee/nee sticker.

O

 • Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin dan bent u verplicht dit bij de gemeente te melden en de olietank te laten verwijderen.Op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) moet u als eigenaar van een bestaande...
 • Voor een project op het gebied van de fysieke leefomgeving (wonen, ruimte, milieu, monumenten, water en natuur) bent u verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u voor de verschillende...
 • Ontheffing sluitingsuur horecabedrijven
  Wanneer u als houder van een horecabedrijf buiten de normale openingstijden bezoekers wil toelaten en laten verblijven moet hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen.
  Meer detail >
   
 • Ongedierte bestrijden
  Melden van overlast kan met het meldformulier. Info over de eikenprocessierups.
  Meer detail>
 •  
 • Openbaar groen adopteren
 • Groen idee? Doe mee!Heeft u een goed idee om samen met buren een stuk openbaar groen bij u in de buurt te onderhouden ? In veel gevallen mag dat. Beemster juicht dit soort ‘groene ideeën’ zelfs toe: het is leuk als bewoners meedoen om...
 • Bij een sterfgeval kunt u het beste contact opnemen met een begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer regelt de begrafenis of crematie van de overledene in overleg met u.De aangifte van overlijden moet gebeuren in de plaats waar iemand is overleden....

P

 • Voor een reis naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Een geldig paspoort is hiervoor een wereldwijd geaccepteerd identiteitsbewijs.Het paspoort voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort 5...
 • Een tweede nationaal paspoort is twee jaar geldig voor alle landen en bedoeld voor Nederlanders die:Regelmatig verschillende landen bezoeken en stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen hebben. Dit kan problemen veroorzaken...
 • Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs. Het vluchtelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. Dit is afhankelijk van de duur van de...
 • Een vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor inwoners van Nederland zonder de Nederlandse nationaliteit. Het is ook een identiteitsbewijs. Het vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. Dit is gebonden aan uw verblijfstatus....
 • Een zakenpaspoort is voor mensen die om zakelijke of beroepsmatige redenen veel reizen naar het buitenland. Het is tien jaar geldig voor alle landen. Voor personen tot 18 jaar is het zakenpaspoort 5 jaar geldig. Het zakenpaspoort heeft geen 32 maar 64...
 • Zoekt u gemotiveerd personeelBlijf de concurrentie een stap voor met Bureau Werk. Bespaar tijd én geld op werving & selectie. Profiteer van subsidies. En ... verbaas u over de inzet van uw nieuwe werknemer.Hoe werkt hetNa eenmalige registratie kunt u...
 • Wilt u zelf bepalen van wie u hulp krijgt of welke voorziening u koopt? Dan is mogelijk het Persoonsgebonden budget (Pgb) iets voor u.U krijgt dan een budget toegekend door de gemeente waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen...
 • Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal heel belangrijk. Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding.Een overzicht van geregistreerde peuterspeelzalen vindt u hier.Ouders...
 • Prullenbak, adoptie
  Mist u in uw buurt nog een prullenbak? Als u een bak wilt adopteren, regelen wij dat daar een prullenbak komt te staan.
  Meer detail >
R
 • Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen:kinderdagverblijvenorganisaties voor buitenschoolse opvanggastouderbureaus en...
 • Restgroen kopen of huren
  Soms kunt u een aantal vierkante meters (rest)groen van de gemeente kopen of huren.
  Meer detail >
 • Woont u in Nederland en wilt u de openbare weg op met een motorvoertuig (personenauto, bedrijfswagen, bus, motorfiets en brommer)? Dan moet u een geldig rijbewijs hebben. Een rijbewijs is maximaal tien jaar geldig. Bent u 65 jaar of ouder, dan...
 • Het beginnersrijbewijs, eerste rijbewijs (of puntenrijbewijs) is een speciale regeling voor iedereen die zijn eerste rijbewijs heeft gehaald. Het beginners- of puntenrijbewijs is een gewoon rijbewijs. Het verschil zit in de regels die de overheid...
 • Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).Wat houdt de categorie T in?Met de categorie T op het rijbewijs mag u (vanaf 16 jaar) een LBT en een MMBS met...
 • De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel en heft daarvoor belasting.Rioolheffing eigendom moet u betalen als u een eigendom heeft (woning, bedrijfspand, enz.) dat direct of indirect op de gemeentelijke riolering is...
 • Zowel handbewogen, elektrische als sportrolstoelen zijn maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.Voor wie?Wie door een lichamelijke beperking zich niet zelfstandig in en/of om de woning kan verplaatsen kan in...
S
 • Schulddienstverlening
  Loket schulddienstverlening begeleidt mensen met problematische schulden en helpt met advies over een mogelijke voorliggende voorziening waar u aanspraak op kunt maken, advies met betrekking tot kwijtscheldingen en het inkomsten- en uitgavenpatroon, het inventariseren van de schulden en het berekenen van de aflossingscapaciteit, het opzetten van een traject schuldhulpverlening, begeleiding gedurende het te doorlopen traject
  Meer detail >

 • Wanneer u een (deel van een) bouwwerk wilt slopen, moet u een sloopmelding doen of heeft u een omgevingsvergunning nodig. Via www.omgevingsloket.nl kunt u vooraf checken of een sloopmelding of een omgevingsvergunning nodig is.Wanneer een...
 • Speelautomatenvergunning
  Voor het plaatsen van kansspelautomaten heeft u een vergunning nodig. Meer detail>
 • Wat houdt deze regeling in?Met deze regeling worden bepaalde kosten vergoed. Denk hierbij aan: contributie voor sportverenigingen, sportkleding, lesgeld voor culturele activiteiten, toegangskaarten voor film, theater- en muziekvoorstellingen, entree voor...
 • Starterslening
  De starterslening kan onder voorwaarden gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouwwoning.
  Meer detail>
 • Voor het organiseren van een straatfeest op de openbare weg heeft u vanaf 1 januari 2012 geen vergunning meer nodig maar kunt u volstaan met een melding klein evenement.
 • Inwoners kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun particuliere woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.
  Meer detail >

T

 • De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting.Biedt u slaapgelegenheid aan in uw hotel, bed & breakfast, een...
 • Reist u met een kind naar het buitenland waarover u niet het gezag heeft?U kunt het formulier van de Koninklijke Marechaussee gebruiken om aan te tonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het...
 • Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering
  GGD Zaanstreek-Waterland heeft toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang.
  Meer detail
 • Om te kunnen trouwen moet u eerst een verklaring over uw voorgenomen huwelijk afleggen. U legt samen de verklaring af dat u van plan bent om met elkaar te trouwen. Door te trouwen worden rechten (bijvoorbeeld pensioen) en plichten (onderhoud) binnen...
U
 • Een uittreksel BRP (voorheen GBA) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Op het uittreksel staan de persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.Er zijn diverse soorten uittreksels. Geeft u...
 • In de registers van de Burgerlijke Stand bevinden zich de akten van geboorte en erkenning, huwelijk en echtscheiding, geregistreerd partnerschap, ontbinding geregistreerd partnerschap en overlijden.U kunt van deze akten een uittreksel of...
 • Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen.Aan de urgent woningzoekenden worden de...

V

 • Vergunningenwinkel
  U wilt wat veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? Meestal heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. In onze vergunningenwinkel vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u uw vergunningen aanvragen.

  Verhuizing

  Verhuizen in Beemster
  Verhuist u binnen Beemster? Een verhuizing moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen....
  Meer detail >

 • Verhuist u naar een andere plaats in Nederland? Dan moet u van deze verhuizing binnen 5 dagen na vertrek aangifte doen bij uw nieuwe gemeente. U mag dit ook van tevoren doen.De nieuwe gemeente neemt vervolgens contact op met de gemeente Beemster om uw...
 • Verhuist u naar Beemster? Deze verhuizing moet u binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.U...
 • Verhuist u naar het buitenland? Deze verhuizing moet u dit binnen 5 dagen voor vertrek melden aan de gemeente Beemster. U mag dit ook van tevoren doen.U kunt de aangifte doen voor uzelf, uw op hetzelfde adres wonende echtgenoot of...
 • Vestigt u zich vanuit het buitenland in Nederland, en gaat u het komende half jaar tenminste 4 maanden in ons land wonen? Dan moet u zich persoonlijk binnen 5 dagen melden bij de gemeente waar u zich vestigt. Ook kinderen moeten persoonlijk komen.$TP-...
 • Een 'Verklaring omtrent het gedrag' verklaart of u wel of niet bekend bent bij politie en/of justitie. U heeft het bijvoorbeeld nodig bij aanstelling in bepaalde functies.
 • Wie in Beemster iets is verloren of heeft gevonden, kan dit online doorgeven bij de gemeente via de website Verloren of gevonden.Afgeven StadhuisWie een voorwerp vindt en niet weet wie de eigenaar is, kan het gevonden voorwerp afgeven aan balie...
 • Vermissing reisdocument
  Is uw reisdocument gestolen of kwijt geef dit door aan de gemeente
 • Voor het schenken en verkopen van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een bijzondere tijdelijke gelegenheid heeft u een ontheffing nodig. Deze kunt u met het formulier ontheffing Drank- en horecawet aanvragen. Bijzondere tijdelijke gelegenheden zijn ...
 • Als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), kunt u in bijzondere gevallen een individuele vervoerkostenvergoeding verstrekt krijgen.De individuele vervoerkostenvergoeding is een gebruikskostenvergoeding...
 • Vervoersvoorzieningen zijn maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Voorbeelden zijn het collectief Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en individuele vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel of aangepaste fiets.Het AOV rijdt van deur tot deur en...
 • Een visum voor een bezoeker aan Nederland moet u aanvragen bij de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij woont. Raadpleeg de website Nederlandse Ambassades in het buitenland.
 • Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (vlaggenprotocol) volgen. Dit hoeft echter niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen. De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van een vlag....
 • Elke vrijwilliger, mantelzorger of vrijwilligersorganisatie kan gratis gebruik maken van de uitgebreide ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.De gemeente heeft de verzekering afgesloten bij schadeverzekeraar Centraal...

W

 • We waarmerken een kopie of afschrift met een stempel. Daarmee verklaren we dat het een kopie is van het origineel. Soms is dit nodig voor officiële transacties. Een bevoegde medewerker ondertekent de verklaring.
 • Wilt u bouwen of verbouwen, dan kunt u te maken krijgen met de welstandscommissie. De welstandscommissie beoordeelt of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandseisen.U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de...
 • Bureau Werk is gespecialiseerd in reïntregratie- en bemiddeling. Bureau Werk werkt met mensen van alle leeftijden en gaat uit van opleidingsniveau, leeftijd en motivatie. Ervaren coaches organiseren opleidingen, stages en werkervaringsplaatsen als...
 • Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur geopend zijn. Op zon- en feestdagen mogen de winkels in Beemster geopend zijn:binnen de bebouwde kom van 12.00 tot 18.00 uur en buiten de bebouwde kom van 10.00 tot 18.00 uur. Dit...
 • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers het recht hebben op toegang tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente.Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde...
 • Woonvoorzieningen zijn vaste of losse voorzieningen in of rond het huis waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om drempelhulpen, keukenaanpassing of een traplift. Hulpmiddelen die gewoon in de winkel te koop zijn en niet...

Z

 • Kinderen vanaf 5 jaar -uit gezinnen met een minimum inkomen- krijgen de gelegenheid gratis een zwemdiploma-A te halen. De zwemlessen zijn buiten schooltijd en worden alleen gegeven in het Spurd-Leeghwaterbad in Purmerend.Als uw aanvraag wordt goedgekeurd...
 • Zwerfafval rapen hulpmiddelen aanvragen
  In Beemster dragen veel bewoners - samen met de gemeente - een steentje bij om onze dorpskernen schoon te houden. Bewoners kunnen voor het rapen van zwerfafval een grijper, beugel of hesje aanvragen.