Wet openbaarheid bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. In het eerste geval geeft de overheid uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, persberichten, brochures, mededelingen in de Staatscourant of Postbus 51-spotjes.

Daarnaast kunnen burgers een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld de inhoud van contacten tussen de Koningin en bewindslieden en bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten.

Ga naar de uitgebreide informatie over de Wet openbaarheid van bestuur