Vragen en antwoorden - bestemmingsplan buitengebied

Tijdens de eerste klankbordgroep en in de mail hebben we al veel vragen van u ontvangen. Zo wilde u weten wat er precies herzien gaat worden, welke ruimte er is om het bestemmingsplan buitengebied aan te passen en hoe de gemeente gaat waarborgen dat het gebied mooi blijft. U vindt alle vragen en antwoorden op deze pagina. Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons dan.

1. Waarom moet het bestemmingsplan nu al geactualiseerd worden, het is toch pas van 2012?

De belangrijkste reden is dat er steeds meer signalen komen dat het huidige plan te strak ingeregeld is en dat dat de mogelijkheden voor agrariërs inperkt. Daarnaast worden ook een paar (weef)foutjes hersteld en de verleende vergunningen verwerkt in het nieuwe plan.

2. Wordt het bestemmingsplan helemaal herschreven?

Nee, gezien de korte tijd die er beschikbaar is – de gemeente wil het plan nog voor de gemeentelijke herindeling vaststellen – zoomen we in op de actuele vraag van de agrarische sector. Maar we verwerken ook alle verleende omgevingsvergunningen voor het bouwen en de doorlopen wijzigingsprocedures in het nieuwe plan.

3. Wat valt onder het buitengebied, waarvoor dit bestemmingsplan gaat gelden?

Meer dan 90% van de polder valt onder het aangewezen buitengebied, zie hier het betreffende gebied. Het grootste oppervlakte is als cultuurgrond in gebruik, 56,9 vierkante kilometer (79% van het totale oppervlakte van de gemeente Beemster). Binnen het aangewezen gebied bevinden zich logischerwijs veel agrarische bedrijven zoals veehouderijen, akkerbouwers en paardenhouderijen en aanverwante bedrijven zoals loonwerk- en mechanisatiebedrijven maar ook andersoortige bedrijvigheid en woningen van particulieren.

4. Welke ruimte is er om het bestemmingsplan aan te passen als de structuurvisie Beemster Maat wel blijft gelden?

De structuurvisie doet uitspraken die het kader bieden voor het bestemmingsplan en die ook een relatie hebben met de werelderfgoedstatus van Beemster. In het bestemmingsplan wordt bepaald wat de bouwregels en de gebruiksregels zijn en blijft daarmee in principe binnen het beleid zoals dat in de Beemster Maat is vastgelegd. Maar de gemeente is altijd in voor goede ideeën. Wanneer een goed idee op gespannen voet staat met de structuurvisie, dan wil dat niet automatisch zeggen dat gemeente Beemster geen medewerking wil verlenen aan het realiseren van het idee. Het zal wel goed moeten worden voorbereid, waarbij de raad ook wordt betrokken. De raad heeft de structuurvisie tenslotte immers vastgesteld.

5. Als de regels in het bestemmingsplan minder strikt worden, is er dan wel de mogelijkheid om te waarborgen dat het gebied mooi blijft?

Minder strikt leidt niet altijd tot verlies van kwaliteit, maar het is zonder enige twijfel een zoektocht om het plan zo op te stellen dat de ruimtelijke kwaliteit niet in gevaar komt. Dit wordt ook onderwerp van gesprek met de klankbordgroep.

6. Is het ook mogelijk om in het geactualiseerde bestemmingsplan minder ruimte te geven in plaats van meer?

Het is zeker mogelijk om bestaande rechten van belanghebbenden in te perken, maar de gemeente zal daarvan dan wel de eventuele consequenties moeten dragen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen (‘planschade’). Soms kan een vermindering van mogelijkheden worden gecompenseerd door het realiseren van een andere bestemming, bijvoorbeeld bij een bedrijfsbeëindiging. In dat geval wordt de agrarische bestemming van een perceel gehaald en in de plaats daarvan wordt bijvoorbeeld een woonbestemming vastgesteld.

7. Wat heeft het bestemmingsplan buitengebied te maken met de Dorpsontwikkelingsvisie?

De Dorpsontwikkelingsvisie (zie Visie van Beemster) wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en geeft straks een samenhangend en breed gedragen beeld van de toekomstige ruimtelijke indeling van Noordbeemster en Westbeemster. De visie gaat gelden als een structuurvisie. In een structuurvisie beschrijft de gemeente hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling van (delen of aspecten van) de beide dorpskernen ziet. Als er behoefte aan meer woningen is, waar kunnen deze dan gebouwd worden? Welke plekken zijn bestemd voor natuur of groen? Is er (meer of andere) ruimte voor voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, medische zorg of vrije tijd nodig en op welke plekken?

De visie wordt hét kader voor toekomstige ontwikkelingen binnen de dorpen tot 2040. Gemeentelijke en particuliere initiatieven binnen Noordbeemster en Westbeemster worden in de toekomst aan de Dorpsontwikkelingsvisie getoetst. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpen zal zijn. Het bestemmingsplan is één van de instrumenten om de plannen van de Dorpsontwikkelingsvisie verder uit te werken. Waar de Dorpsontwikkelingsvisie een kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen geeft, wordt er in een bestemmingsplan geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven.