Spreekrecht

Burgers kunnen in de driewekelijkse raadscommissievergadering inspreken over geagendeerde of niet geagendeerde onderwerpen. Op deze wijze kunt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de raads- en commissieleden. De leden kan dit helpen bij de beeldvorming en informatievoorziening. Bij dit spreekrecht is het niet mogelijkheid om met de leden in discussie te gaan; u kunt inspreken en de leden kunnen desgewenst hierover vragen aan u stellen.

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken dan moet u zich vóór de vergadering bij de griffier melden. Het verdient aanbeveling om dat ruim van te voren te doen.
Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan dit bekorten als er veel insprekers bij hetzelfde agendapunt of onderwerp zijn, of in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

Per vergadering is maximaal 30 minuten beschikbaar voor het spreekrecht.

De voorzitter geeft het woord aan insprekers op volgorde van aanmelding. Hierbij kan van de volgorde afgeweken worden als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

Als u over dit spreekrecht vragen heeft of u wilt zich aanmelden, bel dan naar (0299) 682101 of mail naar griffier@beemster.net