Raadscommissie

Ter voorbereiding van de raadsvergaderingen zijn er commissievergaderingen. De gemeente Beemster heeft één raadscommissie. In de commissie vindt het politiek debat plaats en in de gemeenteraad de besluitvorming.
De commissie brengt een advies uit over het besproken onderwerp; is het onderwerp gereed voor besluitvorming of nog niet? Dit onderwerp kan een voorstel zijn dat het college van burgemeester en wethouders aan de raad ter besluitvorming voorlegt. De commissie kan ook op eigen initiatief zaken bespreken en advies uitbrengen aan de raad.
Beide vergaderingen zijn opvolgend op elkaar; aan het begin van de avond de raadscommissie en aansluitend de gemeenteraadsvergadering.

Samenstelling raadscommissie

De raadsleden zijn vanuit de functie automatisch lid van de raadscommissie en kunnen zich desgewenst laten vervangen door commissieleden.
Per raadsfractie kunnen twee commissieleden worden benoemd. Een commissielid is anders dan een raadslid, niet gekozen op basis van verkiezingen, maar door de gemeenteraad benoemd op voorstel van een raadsfractie.

De vergaderingen van de raadscommissie worden bij toerbeurt voorgezeten door:

  • Mevrouw M.L. van Boven, fractievoorzitter VVD
  • De heer A.N. Commandeur, fractievoorzitter CDA
  • De heer H.J. Vinke, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks
  • De heer G.J.M. Groot, fractievoorzitter D66
  • De heer N.C.M. de Lange, fractievoorzitter BPP