Portefeuilleverdeling

Burgemeester H.C. Heerschop  

 • Openbare orde en veiligheid, handhaving en DHW
 • Algemene, juridische en kabinetszaken
 • Coördinatie collegebeleid
 • Externe betrekkingen
 • Werelderfgoed (site holder)
 • Burgerzaken
 • Bestuurlijke fusie
 • Regionale samenwerking en MRA
 • Bedrijfsvoering (P&O, ICT, Archief)
 • Burgerparticipatie (Coördinatie)
 • Communicatie en voorlichting

Wethouder D.J. Butter, 1e loco

 • Financiën
 • Bestuurlijke Fusie
 • Economie inclusief agrarische ondernemerschap
 • Toerisme en recreatie
 • Vastgoed en accommodatiebeleid, inclusief onderwijshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Projectwethouder projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie)
 • Wonen
 • Gebiedsontwikkeling Gemeentehuis en Blauwe Morgenster, naast coördinerend portefeuillehouder Zeeman

Wethouder J.R.P.L. Dings, 2e loco

 • Duurzaamheid
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs / passend onderwijs/ leerplicht
 • Participatiewet / WWB
 • Kunst en Cultuur
 • Zorg/sociaal domein
 • Jeugdzorg / AWBZ
 • WMO
 • Welzijn (algemeen maatschappelijke voorzieningen)
 • Statushouders
 • Subsidies
 • Armoedebeleid

Wethouder A. Zeeman, 3e loco

 • Milieu inclusief afvalinzameling
 • Monumentenzorg en Archeologie
 • Openbare ruimte
 • Sport
 • Ruimtelijke Ordening, uitgezonderd de projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie)
 • Handhaving RO
 • Landschap
 • Flora en fauna
 • Dierenwelzijn
 • Implementatie Omgevingswet
 • Coördinerend portefeuillehouder Gebiedsontwikkelingen Gemeentehuis en rondom Blauwe Morgenster