Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30, Westbeemster

Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad van Beemster het bestemmingsplan ‘Jisperweg 28 en 30, Westbeemster‘ vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een werktuigenberging en de verplaatsing van de (overdekte) tank- en wasplaats op het perceel Jisperweg 28 te Westbeemster. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Ter inzagelegging

Het vastgestelde plan (ID-code NL.IMRO.0370.2020Jisperwg28en30-VA01) ligt met ingang van 14 december 2020 tot en met 25 januari 2021 ter inzage. In verband met het Coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend.

Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452. De stukken worden u dan per mail toegezonden. Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.