Bestemmingsplan De Keyser Rijperweg 112

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De Keyser Rijperweg 112’ op 19 mei 2015 gewijzigd heeft vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt op de achterzijde van het perceel Rijperweg 112 de bouw van twee woningen planologisch mogelijk gemaakt.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 1 juni tot en met 13 juli 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het college naar voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door belanghebbenden, specifiek met betrekking tot gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend, tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.