Portefeuilleverdeling

Burgemeester A.J.M. van Beek - Dorpswethouder van Noordbeemster

 • Openbare orde en integrale veiligheid
 • Algemene, juridische en kabinetszaken
 • Coördinatie collegebeleid
 • Externe betrekkingen
 • Burgerzaken
 • Ambtelijke samenwerking met Purmerend
 • Regionale samenwerking
 • Bedrijfsvoering (P&O, gemeentehuis, ICT)
 • Burgerparticipatie (Coördinatie)
 • Communicatie en voorlichting
 • Kunst en cultuur
 • Toerisme en recreatie
 • Werelderfgoed (siteholder)

Wethouder D.J. Butter, 2e loco - Dorpswethouder van Westbeemster

 • Duurzaamheid
 • Economie inclusief agrarische zaken (voor wat betreft de contacten inzake de Participatiewet gezamenlijk met wethouder B.A.C. Jonk- de Lange)
 • Financiën
 • Vastgoed en accommodatiebeleid (inclusief ontwikkeling gemeentehuis)
 • Verkeer en vervoer
 • Projectwethouder projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie)
 • Volkshuisvesting
 • Coördinerend wethouder campusvorming

Wethouder A. Zeeman, 3e loco - Dorpswethouder van Zuidoostbeemster

 • Milieu inclusief afvalinzameling
 • Monumentenzorg en Archeologie
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke Ordening, uitgezonderd de projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie)
 • Flora en fauna
 • Welzijn (algemeen maatschappelijke voorzieningen)
 • Statushouders
 • Implementatie Omgevingswet
 • Sport

Dorpswethouder van Middenbeemster (nader te verdelen)

Onderstaande portefeuilles zijn nog nader te verdelen

 • Onderwijs / passend onderwijs
 • Volksgezondheid  inclusief dierenwelzijn
 • Zorg/sociaal domein
  - Jeugdzorg /  AWBZ
  - WMO
  - Participatiewet / WWB (voor wat betreft de werkgeverscontacten gezamenlijk met wethouder D.J. Butter)