Buitengebied en Noordbeemster

Op het buitengebied van Beemster en Noordbeemster is het bestemmingsplan Buitengebied 2012 van toepassing. Dit bestemmingsplan is in nauwe samenhang tot stand gekomen met de Structuurvisie Beemstermaat en de Omgevingsnota Beemster (welstandsnota) en zijn op 10 juli 2012 door de raad vastgesteld.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op het bestemmingsplan een reactieve aanwijzing d.d. 9 augustus 2012 gegeven met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid om de bestemming agrarisch te wijzigen in de bestemming agrarisch-hulpbedrijf en binnenplanse afwijkingsbevoegdheden ten behoeve van caravanstalling. Hierdoor gelden deze bevoegdheden niet.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 18 september 2013 is het bestemmingsplan op een paar onderdelen vernietigd. Onder andere zijn de wijzigingsbevoegdheden tot het vergroten van een agrarisch bouwblok tot 1,5 ha en het aanwijzen van een nieuw agrarisch bouwblok vernietigd.

Voor het oostelijk deel van de provinciale weg N244 in Beemster geldt het Inpassingsplan N244 en voor enkele concrete ruimtelijke projecten in het buitengebied zijn wijzigingsplannen vastgesteld.