Adviescommissie

Bezwaarschriften worden behandeld door een adviescommissie voor bezwaarschriften die ook de gemeente Purmerend adviseert. Dit is een onafhankelijke commissie die de raad, het college of de burgemeester na het horen van de bezwaarmaker zal adviseren in het nemen van de beslissing op bezwaar.

Gang van zaken

Uw bezwaarschrift en alle overige relevante stukken worden aan de commissie gezonden en vervolgens wordt er een (openbare) zitting gehouden. De commissie zal alle betrokken partijen (gemeente, u en eventuele anderen) uitnodigen om hun verhaal te doen. De commissie kan dan vragen stellen over zaken die nog niet duidelijk zijn. Van de hoorzitting wordt een kort en bondig verslag gemaakt dat later aan u wordt toegezonden. Na de hoorzitting vergadert de commissie achter gesloten deuren verder over alle vergaarde informatie, zodat er een advies kan worden opgesteld.

De taak van de commissie is om een schriftelijk advies te geven aan de gemeente hoe er op het bezwaarschrift moet worden beslist. De gemeente beslist dus uiteindelijk, maar kan daarbij niet zomaar om het advies van de commissie heen. Daarbij zullen zowel de commissie als de gemeente de zaak volledig heroverwegen. Dat wil zeggen: zowel oude als nieuwe feiten worden meegenomen bij de beslissing op het bezwaar waarna eventueel een nieuw besluit wordt genomen. Nadat de commissie het advies heeft uitgebracht, is haar rol uitgespeeld. Het is nu aan het gemeentebestuur om een beslissing op het bezwaarschrift te nemen. Dit moet zij in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaar doen.

Het gemeentebestuur kan deze beslissing met een periode van ten hoogste zes weken verdagen. U en de gemeente ontvangen tegelijkertijd van de commissie een afschrift van het advies. Enkele weken later ontvangt u van het gemeentebestuur het uiteindelijke besluit op het bezwaar. Daarbij zal de gemeente ook aangeven of u tegen deze beslissing beroep kunt instellen en zo ja, wanneer en bij wie. Het instellen van beroep is ook aan een termijn van zes weken gebonden. Aan een dergelijke procedure zijn wel kosten verbonden, het zogenaamde griffierecht.

Voorlopige voorziening

Anders dan veel mensen denken heeft een bezwaarschrift geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van een besluit tijdens de behandeling van het bezwaarschrift in stand blijven. Alleen door middel van het indienen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank kan het betreffende besluit worden geschorst. Hieraan zijn kosten verbonden.

Pre mediation

Als u tegen een besluit van de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend zal, indien de aard van de zaak zich daarvoor leent, met u contact worden opgenomen om te beoordelen of gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen waardoor de formele behandeling van het bezwaarschrift achterwege kan blijven.

Tot slot

Bovenstaande geeft slechts de belangrijkste onderwerpen weer. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De formele regels staan in de betreffende wetten en verordeningen die u tijdens kantooruren kunt inzien in het gemeentehuis.