Bezwaar

Rechtsbescherming bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente (dat door of namens het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad is genomen) dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt alleen bezwaar maken tegen een besluit dat voor u directe gevolgen heeft, dus als u belanghebbende bent. Het is in principe niet mogelijk om namens iemand anders bezwaar te maken, tenzij diegene u daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.

Het bezwaarschrift

Bezwaar kan elektronisch of schriftelijk worden ingediend. Lees verder hierover op de pagina Bezwaar / beroep besluiten.